HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.18. DateTimePicker komponens

A DateTimePicker komponens segítségével egyszerűen kérhetünk be vagy írhatunk ki dátumot, időt. Két részből áll: egy szövegbeviteli doboz, mely a dátumot/időt tartalmazza szöveges formában, és egy lenyíló naptár, mely megegyezik a MonthCalendar komponens kinézetével és használatával.

A lenyíló naptár helyett használhatjuk a komponenst görgetőkkel is (a lenyitó gomb helyett fel-le gombok jelennek meg) a ShowUpDown tulajdonság igazra állításával.

Beállíthatunk két dátumot (minimum és maximum), melyek határt szabhatnak a bevitelre, ezeknél kisebb vagy nagyobb dátumot nem lehet beírni.

A kívánt értékeket négyféle formátumban képes a komponens megjeleníteni:Hosszú dátum (év, hónap neve, nap)Rövid dátum (év, hónap száma, nap)Idő (óra, perc, másodperc)Egyéni (custom)

Tulajdonságok:

CalendarFont

A megjelenő naptár betűtípusa

CalendarForeColor

~ betűszíne

CalendarMonthBackground

~ háttérszíne

CalendarTitleBackColor

~ címsáv háttérszín

CalendarTitleForeColor

~ címsáv betűszín

CalendarTrailingForeColor

~ megelőző és követő hónap napjainak színe

Checked

Ha a ShowCheckBox tulajdonság értéke true, ellenőrizhető, hogy a felhasználó választott-e értéketFalse

CustomFormat

Egyéni formátum-string dátum és/vagy idő kiírásához

DropDownAlign

Beállítja, hogy a lenyíló hónap-naptár a komponenshez hogyan legyen igazítvaLeft vagy Right

Format

A komponensben szereplő dátum/idő formátuma. Választhatunk a beépített formátumok közül vagy lehet egyedi

Long/Short/Time/Custom

MaxDate

A legkésőbbi beírható dátum

MinDate

A legkorábbi beírható dátum

ShowCheckBox

Meghatározza, hogy szerepeljen-e egy jelölőnégyzet a komponensen. Amíg a jelölőnégyzet nincs kijelölve, addig nem volt érték kiválasztva.False

ShowUpDown

A lenyíló naptár helyett a kiválasztott dátumot/időt egy fel-le görgetővel változtathatjuk (spinner)False

Value

Az aktuális dátum/idő

Események:

CloseUp

Bekövetkezik, ha a felhasználó a lenyíló naptárból kiválasztott egy dátumot

DropDown

Bekövetkezik, ha a naptár lenyílik

ValueChanged

Bekövetkezik, ha a komponens értéke megváltozik

Érték beírása és kiolvasása

A komponensben kiválasztott értéket a Value tulajdonság tartalmazza. Alapértelmezésben ez az érték az aktuális dátumot/időt tartalmazza. Az érték beállítható szerkesztéskor vagy futásidőben is, pl. a komponenst tartalmazó form megjelenítésekor.

A komponens egy DateTime értéket ad vissza, vagy kaphat.

Tulajdonságok dátumban:

Year (év), Month (hónap), Day (nap) tulajdonságok egész számokat adnak vissza.

DayOfWeek tulajdonság a hét egy napjának nevét adja vissza (Monday, … , Sunday)

Tulajdonságok időben: Hour (óra), Minute (perc), Second (másodperc) és Millisecond (ezredmásodperc) tulajdonságok egész számot adnak vissza.

Értékadás:

DateTimePicker1.Value = new DateTime(2004, 9, 16);

Érték kiolvasása:

this.lblDatum.Text = DateTimePicker1.Value.ToString();

Egyéni formátum-string:

Állítsuk a Format tulajdonságot Custom-ra. A formátum-stringben az alábbiak használhatók:

D

Egy vagy kétjegyű nap száma

Dd

Kétjegyű nap. Ha csak egyjegyű, kiegészül egy megelőző nullával

Ddd

Nap neve három betűs rövidítéssel

Dddd

Nap teljes neve

Hh

Kétszámjegyű óra, 12 órás ábrázolás

H

Egy vagy kétszámjegyű óra, 24 órás ábrázolás

HH

Kétszámjegyű óra, 24 órás ábrázolás

M

Egy vagy kétszámjegyű perc

Mm

Kétjegyű perc. Ha csak egyjegyű, kiegészül egy megelőző nullával

M

Egy vagy kétszámjegyű hónap

MM

Kétszámjegyű hónap, nullás kiegészítés

MMM

Hónap neve három betűs rövidítéssel

MMMM

Hónap teljes neve

S

Egy vagy kétszámjegyű másodperc

Ss

Kétszámjegyű másodperc, nullás kiegészítés

T

Egy betűs AM/PM kijelzés (délelőtt/délután)

Tt

Két betűs AM/PM kijelzés

Y

Egy számjegyű év (2001 megjelenítése: ”1”)

Yy

Két számjegyű év (2001 megjelenítése: ”01”)

Yyyy

Teljes év kiírása (2001 megjelenítése: ”2001”)

A formátum-stringben szerepelhetnek még saját jelek, betűk, akár szöveg is. Ha nem szerepeltetünk benne a fenti karakterekből, akkor csak be kell írni. Ha a fenti betűk valamelyikét szeretnénk, akkor két aposztróf közé kell írni, pl.:hh:mm  11:23 hh’d’mm  11d23

Angol stílusú dátum-formátum:

public void EgyeniDatumFormatum()

{

dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom;

dateTimePicker1.CustomFormat = "MMMM dd, yyyy - dddd";

}

A DateTimePicker becsukott állapotban: